Browsing the archives for the ONLINE kniha – Boží uzdravení category.

ONLINE kniha – Boží způsoby uzdravení. Dr. Steve Ryder

ONLINE kniha - Boží uzdravení

“Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.” 1. list Janův, kap. 3 verš 8
Uzdravování bylo velikou částí Ježíšovy služby, zatímco byl ještě na Zemi. Mimořádná uzdravení nevymizela společně s Ježíšovým nanebevstoupením nebo se smrtí apoštolů.
Náš nebeský Otec nám poskytuje mimořádná uzdravení i dnes. Bůh stále způsobuje nadpřirozená uzdravení skrze víru dnešních lidí v církvi.
Během let jsme slyšeli tisíce svědectví ohledně uzdravení, která se udála. Služba uzdravování je poskytována při každé bohoslužbě.

Jednotlivé kapitoly:

Boží uzdravení je dostupné!
Modlitbou
Použití modlitebního kapesníku
Uzdravování pomazáním olejem
Účastí na večeři Páně
(prosím, abyste otázce odpouštění druhým, popsané v této kapitole, věnovali zvláštní pozornost. Odpuštění těm, co nám ublížili, je velice důležité pro uzdravení)
Uzdravování mocí mluveného slova
Uzdravování vzkládáním rukou

Boží uzdravení je dostupné
Nemocní věřící nemusejí zůstat nemocní!
List Jakubův, 5:14 Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí…
Jakub psal křesťanským věřícím. Ptal se jich, jestli je kdokoliv z nich nemocný. Je “FAKTEM” našeho života v padlých podmínkách, že naše těla občas podléhají nemocem a popřípadě umřou. Avšak, jak verš níže přímo vyzdvihuje, je také “FAKTEM” pro věřícího, že Bůh je “Jehovah-Rapha”, “Bůh, který tě uzdravuje”.
2. Mojžíšova (Exodus) 15:26 (Bůh) Řekl: “Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.”
Bůh odhalil Izraeli sám sebe pod mnohými jmény a mnohými způsoby. Zde se odhalil svému lidu jako “Jehovah-Rapha” – “Hospodin, který tě uzdravuje.”
Uzdravování není jen něco, co Bůh “dělá”. Ne, více než to, uzdravování je součástí samé Boží podstaty – “Já jsem Hospodin, já tě uzdravuji” (v anglickém překladu doslova: “Já jsem Hospodin, který tě uzdravuje”). Vždy si pamatujte, že sloužíte Bohu, který prohlásil, že Jeho úmysl s Vámi je “nepostihnout tě žádnou nemocí…. (ale být) Bohem, který tě uzdravuje.”
Bůh je PRO nás, nikoliv proti nám ve věci uzdravení.
Boží srdce chce pro Jeho lid zdraví a uzdravování. Podívejte se například na následující verše z písma:
2. Mojžíšova (Exodus) 23:25-26: “Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe nemoc; ve tvé zemi nebude ženy, která by potratila nebo která by byla neplodná; obdařím tě plností let.”
5. Mojžíšova (Deuteronomium) 7:11-12, 15: “Proto bedlivě dbej na přikázání, nařízení a práva, která ti dnes přikazuji dodržovat. Za to, že tato práva budete poslouchat a bedlivě je dodržovat, bude Hospodin, tvůj bůh, zachovávat tobě smlouvu a milosrdenství, jak přísahal tvým otcům. …
15. Hospodin od tebe odvrátí každou nemoc, nevloží na tebe žádnou ze zhoubných chorob egyptských, které jsi poznal, ale uvalí je na všechny, kdo tě nenávidí.”
Skutky 10:38 “Bůh obdařil Ježíše z Nazareta Duchem svatým a mocí, Ježíš procházel zemí, všem pomáhal a uzdravoval všechny, kteří byli v moci ďáblově, neboť Bůh byl s ním.”
Boží uzdravující moc zasáhne a dosáhne na VŠECHNY naše nemoci a neduhy.
Žalm 103:2-3: “Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, …”
To nejúžasnější z Božích dobrodiní je, že nám odpouští všechny naše hříchy! Ovšem žalmista nás zde napomíná, abychom nezapomínali na další z Božích dobrodiní – to je, že “On uzdravuje všechny naše nemoci.” VŠECHNY naše nemoci! Žádná není pro něho příliš složitá. Není a neexistuje žádná nemoc, který by byl vyňata z jeho velkého dobrodiní. Ať už máte vy nebo vaši milovaní jakoukoliv nemoc, pak tato situace spadá to pod Boží slib “uzdravit všechny tvoje nemoci.”
Izajáš 53:5: “Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.”
1. Petrova 2:24-25: “On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily. …”
Byl to Ježíš, v ochotě obětovat sám sebe na kříž, který nesl naše hříchy. Ovšem totéž stejné zmučené Ježíšovo tělo, v Jeho bičování a ukřižování, pro nás vykoupilo požehnání Božího uzdravení – “jeho ranami jste byli uzdraveni!”

Modlitbou
Jiná metoda, pomocí které Bůh uzdravuje, je modlitba. Ježíš rekl v Janovi 14:13-14:
“A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.”
Máme jednoduše převzít naši autoritu v Ježíšově jménu při našich modlitbách nad nemocí, protože On řekl v Matoušovi v kapitole 28, verši 18:
“Ježíš přistoupil a řekl jim: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.”
Veškerá moc je “veškerá autorita”.
Také v listu Efezským, kapitole 1, verších 20-21:
“Sílu svého mocného působení prokázal přece na Kristu: Vzkřísil ho z mrtvých a posadil po své pravici v nebesích, vysoko nad všechny vlády, mocnosti, síly i panstva, nad všechna jména, která jsou vzývána, jak v tomto věku, tak i v budoucím.”
Můžete vidět, že každá nemoc má jméno! Ale jméno Ježíše je mocnější než jakákoliv z nich. Ježíš nám předal vlastní použití Jeho Jména, abychom je použili proti všem nemocem a neduhům. Jan 16:23:
“V onen den…”
V jaký den?
Ježíš mluvil o našem dni – dni Církve, po jeho zmrtvýchvstání. Verš 23:
“V onen den se mě již nebudete na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to.”

Verš 24:
“Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.”
Dobře si všimněte, že se od nás neočekává modlit se k Ježíši. Máme se modlit ve “Jménu Ježíše” a přímo prosit našeho Otce Boha. Následující text je právě takový jednoduchý návrh, podle kterého můžete vytvořit svoji modlitbu nad nemocí:
“Otče, přistupuji k Tobě dnes ve Jménu Pána Ježíše Krista se svou prosbou, abys mne zbavil mé nemoci. Přistupuji, na základě autority Tvého Slova, kde Ježíš nás naučil podle Jana 16, verše 23 a 24:
“V onen den se mě již nebudete na nic ptát. Amen, amen, pravím vám, budete-li o něco prosit Otce ve jménu mém, dá vám to. Až dosud jste o nic neprosili v mém jménu. Proste a dostanete, aby vaše radost byla plná.”
abychom Tě prosili o cokoliv, co si budeme přát v Jeho Jménu. Proto, na tomto základě, předkládám svoji prosbu. Ve Jménu Ježíše, Otče, Ti děkuji, že mě slyšíš a prosím Tě nyní, abys začal léčit mé tělo a zbavoval mě všech mých symptomů a děkuji Ti, Otče, že velmi brzy moje fyzické tělo prokáže všechny zřejmé projevy úplného uzdravení. S vírou Ti nyní děkuji a chválím Tě v nádherném Jménu Ježíše.”

Dr Steve Ryder (z jeho knihy “The Healing Ways of God”)

Použití modlitebního kapesníku
V knize Skutků apoštolů, kapitola 19, verše 11-12, se píše:
“Bůh konal skrze Pavla neobvyklé mocné činy. Lidé dokonce odnášeli k nemocným šátky a zástěry, kterých se dotkl, a zlí duchové je opouštěli.” (V anglickém překladu doslova “… a nemoci od nich odcházely a zlí duchové je opouštěli.”)
Velmi často vidíme, že lidé jsou příliš nemocní nebo jsou odkázáni na lůžko, a proto nemohou navštívit k tomu určená shromáždění, kde se projevují dary Uzdravení a jsou zjevně působeny Zázraky, mocí Ducha Svatého.
Proto, tato metoda uzdravování by se měla osvědčit jako velmi užitečná. Kvůli velkým zázrakům, které konal Bůh skrze Pavla, byli lidé zasaženi bázní a úctou nad Boží mocí a ptali se, jestli mohou vzít modlitební šaty (textil) domů ke svým drahým, kteří nemohli být přítomni.
Pavel, tím, že to dovolil, dokazoval i Boží schválení, a proto, díky víře, pokud se kdy ocitneme ve zjevné přítomnosti Ducha Svatého, který léčí a uzdravuje nemocné, můžeme udělat totéž i dnes.
Povzbuzuji lidi, aby to dělali, kdykoliv zázraky a uzdravení propuknou na takových setkáních.
Při našich československých a maďarských kampaních, kvůli velkolepým zázrakům, které Bůh soustavně konal právě jako to dělal pro Pavla, jsme viděli modlitební šaty a textil naskládané v obrovských hromadách – taková byla víra přítomných.
Modlitební textilie jsou styčným bodem a to, co reprezentují, jsou ruce osoby, kterou Bůh pomazal k vykonávání zázraků. Tak tedy skrze víru, pokud jsou položeny na nemocnou osobu, pak ten samý léčebný a uzdravující účinek, který se projevil na setkáních, může spočinout na této osobě a uzdravit ji. Samozřejmě, víra musí být zachována, aby se to mohlo uskutečnit.
Jedno takové vyjímečné svědectví je zaznamenáno v našem video/dvd “Czechoslovakian Revival”, kde pilot helikoptéry jménem Josef navštívil setkání v Liberci v červenci 1990. Byl jedním z tisíců lidí, kteří umístili svoji bundu na obrovskou hromadu, které se tam nakupily, abych pro ně vymodlil Boží uzdravující posvěcení (pomazání). Když se vrátil domů mnoho mil daleko, tak položil bundu na ramena své manželce a, následuje mých instrukcí, přikázal ve “Jménu JEŽÍŠE” aby byla jeho žena uzdravena. Byla okamžitě uzdravena a všechny bolesti a trápení ji opustily. Byli oba přemoženi radostí a povzbuzeni úspěchem.
Josef vykonal přípravy, aby šel a navštívil svého bratra v jiném městě, který trpěl chorobou ledvin a dalšími komplikacemi. Následoval tu samou proceduru, položil svoji bundu svému bratrovi na ramena a přikázal uzdravení ve Jménu Ježíše. Josefův bratr také obdržel zázrak.
Poté, Josef se nechal inspirovat k návštěvě starší ženy, která byla z přátel rodiny a která byla odkázaná na vozíček kvůli duchu nemohoucnosti. Opět, po umístění bundy na její ramena, vydal stejný příkaz. Ta žena byla přemožena, a začala rudnout pod mocí Božího Ducha, když se vracela jejím rtům svoboda. Pak se svobodně zvedla ze židle a začala chodit bez obtíží – další zázrak.
To ještě nebyl konec svědectví. Josef pak šel, aby posloužil ještě jiné ženě, která byla pod vlivem démonického působení kvůli jejímu zapletení se do okultismu. Opět, po přikázání onomu působení, aby ji ve Jménu Ježíše uvolnilo ze svých sevření, byla okamžitě vysvobozena.
Jaké mocné svědectví o léčivé a uzdravující moci Ježíše touto metodou uzdravování – čtyři zázraky jako výsledek!
I vy můžete také přijmout (doslova nechat spočinout) uzdravení tímto procesem – rozhodnutím vaší víry kdykoliv přijdete na uzdravující Bohoslužbu, nebo když máte někoho se zřejmými dary uzdravení – modlitbami nad vašemi modlitebními textiliemi (šaty).

Dr Steve Ryder (z jeho knihy “The Healing Ways of God”)

Modlitební kapesníky
Reach Out For Christ, Gold Coast má speciální Uzdravující shromáždění každou středu v 10 hodin dopoledne, kde Dr. Steve Ryder slouží nemocným.
Pokud byste chtěli mít na tomto shromáždění svůj modlitební kapesník, aby se nad ním modlili, nerozpakujte se nám ho poslat se zpáteční adresou a čtyřmi australskými dolary na poštovné a balné.
Nebo také přineste svůj modlitební kapesník s sebou na shromáždění osobně – moc rádi Vás tam uvidíme! (doslova “uvidíme vás tam s láskou”).
Poznámka: Platby za poštovné platí v Austrálii, zásilky do zámoří mohou vyžadovat vyšší poštovní poplatek. Prosíme, abyste adresovali váš balík s modlitebními kapesníky na
PRAYER HANDKERCHIEFS
Reach Out For Christ
PO BOX 3155,
Robina Town Centre,
QLD Australia 4230

Uzdravování pomazáním olejem
V listu Jakubově, kapitole 5, verších 14-15 je napsáno:
“Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno.”
Tato metoda uzdravování je nejčastěji používána v oblasti nemocničních a domácích návštěv. Je důležité pamatovat na to, že použitý olej nemá žádné speciální uzdravující vlastnosti. Olej je opět (jako v případě modlitebního kapesníku) bodem kontaktu a může být považován za zastoupení Ducha Svatého.
S vírou, jakýkoliv druh oleje může být použitý, záleží na tom, co je dostupné, ale bude obvyklé použít Olivový olej, který se hojně vyskytoval v biblických dobách.
To, co je klíčové pro tento druh uzdravování, záleží velice mnoho na víře toho, kdo nemocnému slouží protože ve verši 15 se říká:
“Modlitba VÍRY – ZACHRÁNÍ NEMOCNÉHO, Pán jej pozdvihne…”
Proto si musíme stanovit: “Co je MODLITBA VÍRY?” a odkud VÍRA přichází?
Dobře víme podle listu Římanům 10:17:
“Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.”
V anglickém překladu
“Víra tedy přichází skrze slyšení a slyšení skrze Boží Slovo.”
Jakub instruuje toho, který slouží nemocnému, aby založil svou modlitbu na víře, na Písmu. Slovo Boží jasně poskytuje mnohé části Písma jako opodstatnění pro Boží uzdravení, pro kohokoliv, kdo slouží.
Ježíš také učil, jak by měla být “Modlitba víry” vyslovena. Marek 11:24:
“Proto vám pravím: Věřte, že všecko, oč v modlitbě prosíte, je vám dáno, a budete to mít.”
Všimněte si dobře… Prvně musíte věřit – že už jste obdrželi – dokonce ještě dříve než uvidíte jakýkoliv vnější projev toho, čemu věříte. TOMU SE ŘÍKÁ VÍRA – DŮVĚRA – SPOLEHNUTÍ SE! To je v přítomném čase.
Poté Ježíš říká “… a budete to mít.” Což je v budoucím čase. Od vás se očekává důvěra. Bůh to přivede k naplnění.
Následující text je příklad toho, jak sloužit někomu v takové situaci, někomu, kdo trpí vnitřní nemocí.
1. krok Pomažte čelo dotyčné osoby olejem, ve Jménu Ježíše. Mějte na paměti, že olej je bodem kontaktu.
2. krok Vyhlašte Boží slovo tomu, kterému sloužíte, s použitím odvolání se na Písmo, například: Podle 1. listu Petrova kapitoly 2:24-25 Boží Slovo uvádí:
On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily.”
3. krok Vyslovte Modlitbu Víry. “Ve Jménu Ježíše, nemoci, nyní ničím tvou moc nad tímto člověkem. Přikazuji ti, abys opustila toto tělo v tento okamžik a aby ses nevracela. Otče, děkuji Ti, že se tento člověk nyní zotavuje a uzdravuje a vzdávám Ti veškerou chválu a slávu, že toto je podle Tvého slova a bylo to dokonáno skrze Jméno Ježíše a uzdravující mocí Ducha Svatého.”

Dr Steve Ryder (z jeho knihy “The Healing Ways of God”)

Účastí na večeři Páně
prosím, abyste otázce odpouštění popsané v této kapitole věnovali zvláštní pozornost. Odpuštění těm, co nám ublížili, je velice důležité pro uzdravení.
Když lidé začínají chápat, že Bůh doopravdy poskytl uzdravení ve svém Smíření, mohou být uzdraveni během přijímání chleba a vína. Izajáš, kapitola 53, verše 4 a 5 odhaluje celkem zřejmě, že Ježíš zaplatil pokutu za naše hříchy a “jeho jizvami jsme uzdraveni”.
“Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.”
Boží Slovo také ukazuje, že když se zúčastníme večeře Páně, že tak činíme toho hodným způsobem. Pavel to vysvětluje velmi jasně v 1. listu Korintským, kapitole 11, verších 27-30:
“Kdo by tedy jedl tento chléb a pil kalich Páně nehodně, proviní se proti tělu a krvi Páně. Nechť každý sám sebe zkoumá, než tento chléb jí a z tohoto kalicha pije. Kdo jí a pije a nerozpoznává, že jde o tělo Páně, jí a pije sám sobě odsouzení. Proto je mezi vámi tolik slabých a nemocných a mnozí umírají.”
Jakmile začnete skutečně chápat, zatímco se účastníte večere Páně, že Bůh poskytl uzdravení pro vaše tělo, stejně jako odpuštění vašich hříchů – a v tomto kontextu začnete zkoumat svůj vlastní osobní přístup v oblastech neodpuštění, žárlivosti, svárlivosti, vyvolávání nepokojů, nenávisti, zášti, hořkosti, nepřátelství atd. a litovat a kát se, budete pak v pozici, kdy obdržíte uzdravení fyzicky i citově.
Viděl jsem při několika příležitostech lidi, jak byli uzdraveni, zatímco se účastnili přijímání. Avšak, také jsem viděl lidi kteří vědomě hřeší, jak vážně onemocní, zatímco přijímají kalich Páně, právě tak, jak Písmo uvádí.
Odpuštění je velice významná záležitost, protože Písmo jasně naznačuje, že odpuštění nám samým od Boha je podmíněno mírou toho, jak odpouštíme druhým. Neodpuštění ve vašem životě je právě ta oblast, která vám může bránit přijmout své uzdravení.
Ježíš řekl v Markovi 11:25-26:
“A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Jestliže však vy neodpustíte, ani váš Otec, který je v nebesích, vám neodpustí vaše přestoupení.”
Když jsem jednou před několika lety sloužil uzdravením pro řadu lidí, jedna mladá žena byla přede mnou shrbená, téměř chromá od artritidy. Když jsem na ni vložil ruce, poté co jsem přikázal artritidě, aby odešla – ve Jménu Ježíš – padla na zem, pod mocí Ducha Svatého. Duch Svatý mi pak dal slovo poznání, že měla problém neodpuštění vůči svému manželovi. Zeptal jsem se jí co její manžel udělal, co bylo tak zlé, že mu nemohla odpustit. Začala vzlykat a po chvíli mi řekla, že bych tomu nerozuměl – že jí ublížil velice mnoho. Řekl jsem jí, že mu musí odpustit, aby ji Bůh mohl uzdravit. Ona odpověděla, že nemůže, že se necítí na to, aby mu mohla někdy odpustit. Vysvětlil jsem jí, že pokud byste měli čekat na vaše pocity a emoce, abyste se cítili správně, potom nebudete schopni odpustit nikomu. Řekl jsem jí, aby se angažovala ve svém duševním stavu a řekla “Odpouštím”, ať už to tak cítí nebo ne. Poté, že se její emoce vyrovnají s jejím duševním stavem. Tato mladá žena mě následovala v modlitbě odpuštění a bezprostředně poté jí Bůh dal okamžitý zázrak a byla úplně uzdravena.
Je důležité pamatovat, že celkem často neodpuštění může otevřít dveře démonickým vlivům, které se projevují žárlivostí, svárlivostí, vyvoláváním nepokojů, nenávistí, záští, hořkostí, nepřátelstvím, závistí a nespokojeností. Tedy, vždy si udržujte správný přístup, bez ohledu na to, jakou metodu uzdravování následujete.

Dr Steve Ryder (z jeho knihy “The Healing Ways of God”)

Uzdravování mocí mluveného slova
V evangeliu Lukáše, kapitole 7, verších 7-9 je napsáno:
“Proto jsem se ani neodvážil k tobě přijít. Ale dej rozkaz, a můj sluha bude zdráv. Vždyť i já podléhám rozkazům a vojákům rozkazuji; řeknu-li některému “jdi”, tak jde; jinému “pojď sem”, tak přijde; a svému otroku “udělej to”, tak to udělá. Když to Ježíš uslyšel, podivil se, obrátil se k zástupu, který ho následoval, a řekl: Pravím vám, že tak velikou víru jsem nenalezl ani v Izraeli.”
V této pasáži Písma vidíme člověka mimo Boží smlouvu, pochváleného a charakterizovaného Ježíšem jako někoho, kdo má VELKOU VÍRU. Ve skutečnosti, Ježíš také řekl, že měl takovou víru, jaká dosud nebyla nenalezena v celém Izraeli. Co bylo tím, co vyznamenalo tohoto člověka, že byl pochválen za to, že má Velkou Víru?
Víme, že Písmo nám říká v listu Židům 11:6:
“Bez víry však není možné zalíbit se Bohu.”
Jsem si jistý, že jako věřící byste se chtěli zalíbit a udělat radost Bohu! Pak můžete, když budete následovat příklad setníka.
Onen setník respektoval Autoritu. Byl disciplinovaný a věděl, jak uplatňovat autoritu. Proto mohl rozpoznat v Ježíši vyšší autoritu, než které kdy podléhal. Byla to Boží autorita, a tak všechno, co požadoval, bylo mluvené Boží Slovo!
Slovo nám říká v Přísloví 18:21, že:
“V moci jazyka je život i smrt, …”
To je přímo vypsáno apoštolem Pavlem v Římanům 10:8-10:
“Co však praví? Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci; je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen. Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení, …”
Verš 8 vám říká, abyste vložili Slovo do svých úst. Pak nám verš 10 říká, že když mluvíme Slovo upřímně, můžeme být spaseni. Plný význam slova spasen je zde velmi zajímavý. V řeckém textu je to řecké slovo Sozo …, které znamená zachránit, osvobodit, ochránit. Vyléčit, zachovat, uzdravit. Znamená to být osvobozen od plného trestu za hřích nebo, můžeme říci, od prvotních následků hříchu, pokrývajících každou dimezi Ducha… Duše… a Těla.
To znamená, že opravdu můžeme začít prohlašovat Boží Slovo s vírou a dát do pohybu uzdravení našich těl mluvením Slova ve Jménu Ježíše. V ten samý čas můžeme mít absolutní důvěru, že:
“Tak tomu bude s mým slovem, které vychází z mých úst: Nenavrátí se ke mně s prázdnou, nýbrž vykoná, co chci, vykoná zdárně, k čemu jsem je poslal.” (Izajáš 55:11)
Zde je příklad, jak se modlit, pro člověka s artritickým kyčelním kloubem:
Dnes ve Jménu Ježíš vyznávám, že ranami Ježíšovými jsem byl uzdraven na Kalvárii. (Rány byly, když byl Ježíš bit a bičován, Kalvárie byla, když Kristus zemřel na kříži za naše hříchy).
Proto ve Jménu Ježíš, mluvím život a uzdravení ke svému kyčelnímu kloubu. Artritido, jsi Svázána a nyní Uvolněna z kloubů v mém těle a Stvořitelská moc Boží nyní pracuje uvnitř mého těla, přináší zdraví a obnovení a brzy budu znovu chodit dokonale. Děkuji ti Otče ve Jménu Ježíše za rychlé výsledky.
Dělejte to stále každý den, dokud neuvidíte projevy (doslova manifestaci) vašeho uzdravení.

Dr Steve Ryder (z jeho knihy “The Healing Ways of God”)

Uzdravování vzkládáním rukou
Jak víme z Písma, Ježíš a Pavel uzdravili mnoho lidí. Oba se často dotýkali nemocných osob, když je uzdravovali. My, jako věřící, jsme také vedeni k tomu, abychom vložili ruce na nemocné. Marek 16:17-18:
“Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení: Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky; budou brát hady do ruky, a vypijí-li něco smrtícího, nic se jim nestane; na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.”
Tyto důležité instrukce, abychom vzkládali ruce na nemocné byly posledními Ježíšovými slovy na této Zemi, podle Markova evangelia. Proto tedy odhalují jeho velkou lásku, slitování a soucit s nemocnými; a také zdůrazňují význam znamení a zázraků pro zasažení ztracených tohoto světa Evangeliem.
Tyto instrukce nebyly určeny jen těm, které by povolal do pětičlenné služby (apoštolové, proroci, evangelisté, pastoři a učitelé), ale všem, kteří věří. V tomto ohledu si myslím, že je spravedlivé říci: Děkujeme Bohu za mnohá pozitivní svědectví, která slyšíme snad z celého světa, o službě vzkládání rukou.
Přesto čas od času slyšíme také o negativní stránce této služby, kde se zdá, že přichází i negativní ohlas, jako výsledek snahy některého příliš horlivého člověka, snažícího se prokázat Ježíšovu uzdravující službu.
Nyní mě nechte říci toto: že Bůh nás často použije, navzdory nám samým. Avšak, stále věřím, že bychom se měli snažit jak udržet vynikající kvalitu služby, která bude oslavovat našeho Pána Ježíše Krista, stejně jako vyjít vstříc požadavkům osoby nebo osob, kterým sloužíme.
Dovolte mi upoutat vaši pozornost k Markovu závěrečnému svědectví Ježíšova Velkého Poslání, které by mělo přinést trochu více porozumění v této věci (Marek 16:15-18). Tak často je všechno, co je citováno, jen druhá část verše 18.
“… na choré budou vzkládat ruce a uzdraví je.”
Je důležité, abychom zachovali celé sdělení Ježíšova přikázání, v jeho skutečném biblickém kontextu; tak se musíme vrátit zpět k verši 15.
“A řekl jim: Jdětě do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření.”
Všimněte si dobře, že ve skutečném kontextu je zde záměrem “kázání Evangelia”, které předchází ještě před vzkládáním rukou.
Přesto vidíme mnoho příležitostí, kde lidé právě jen spěchají vložit ruce na jiné a přikazují jim, aby byli uzdraveni v Ježíšově Jménu! Jsem si jistý, podle verše 18, že ne mnoho z vás spěchá “vypít něco smrtícího” nebo “brát hady do rukou”. Proč to tak je? Protože chápete, že záměrem Písma je: pokud by se to stalo náhodou, pak by podstata víry vstoupila v platnost, kde byste věřili Bohu s vírou, jak to udělal Pavel na Maltě.
Poté, co ztroskotali a sbírali chrastí na oheň, jedovatý had se obtočil kolem jeho ruky a on ho jen setřásl dolů, do ohně (Skutky, 28:1-6).
Pavel nezvedl úmyslně hada a nedovolil mu, aby ho kousl. Bylo to náhodou, takže když se to stalo, použil svoji víru, založenou na Markovi kapitole 16; měl důvěru v Ježíšovo Slovo a věděl, že bude zázračně ochráněn.
Proto věřím, že ne každý má dar provádění zázraků nebo dary uzdravování působící v jejich životech, jak je zaznamenáno v 1. listu Korintským kapitole 12, verších 8-10:
“Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu, někomu působení mocných činů, dalšímu zase proroctví, jinému rozlišování duchů, někomu dar mluvit ve vytržení, jinému dar vykládat, co to znamená. (…někomu různé druhy jazyků, jinému dar vykládat jazyky.)”
Nechme zde působit trochu praktické moudrosti. Ježíš naznačuje, a je to tak správně, že všichni můžeme sloužit nemocným.
Prvně ze všeho, je nám přikázáno kázat Evangelium a podle verše 17 z Marka, kapitoly 16, znamení budou provázet ty, kteří uvěří.
Abychom vybudovali základ víry, musíme slyšet pravdu a když pochopíme pravdu, pravda nás učiní svobodnými (Jan 8:32).
“Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.”
Tak tedy Evangelium, které zde kážeme, je zjevení BOŽÍHO UZDRAVENÍ; podle Písma a ne jen svědectví, i když to může určitě pomoci a povzbudit.
Proč je odhalení Božího Uzdravení jako biblické podstaty tak důležité? Protože list Římanům, kapitola 10, verš 17 říká:
“Víra je tedy ze zvěstování a zvěstování z pověření Kristova.”
V anglickém překladu
“Víra tedy přichází skrze slyšení a slyšení skrze Boží Slovo.”
Vidíte, že víra přichází! Musí zde být biblický základ, abyste do něj mohli svoji víru zasadit! Jestliže se tedy mají lidé zotavit a uzdravit, řekněme v určitém čase, je vyžadována víra a víra může přijít jen ze “slyšení (zvěstování) a slyšení zase z Božího Slova”.
Můžete vidět, že to není jen zodpovědnost apoštola, proroka, evangelisty, pastora nebo učitele, ale je to také zodpovědnost pro každého věřícího, aby poskytl inspirovaná slova víry nemocnému, který potřebuje službu.
Jestliže si tedy opravdu přejete naplnit tuto část Písma, potom byste si měli zapamatovat alespoň pět příslušných uzdravujících částí Písma z Božího Slova, abyste vybudovali praktickou víru v jakémkoli člověku, kterému sloužíte.
Zde je pět doporučených částí Písma:
2. Mojžíšova (Exodus) 15, verš 26:
“Řekl: Jestliže opravdu budeš poslouchat Hospodina, svého Boha, dělat, co je v jeho očích správné, naslouchat jeho přikázáním a dbát na všechna jeho nařízení, nepostihnu tě žádnou nemocí, kterou jsem postihl Egypt. Neboť já jsem Hospodin, já tě uzdravuji.”
Žalm 103, verše 2-3:
“Dobrořeč, má duše, Hospodinu, nezapomínej na žádné jeho dobrodiní! On ti odpouští všechny nepravosti, ze všech nemocí tě uzdravuje, …”
Izajáš 53, verše 4-5:
“Byly to však naše nemoci, jež nesl, naše bolesti na sebe vzal, ale domnívali jsme se, že je raněn, ubit od Boha a pokořen. Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost. Trestání snášel pro náš pokoj, jeho jizvami jsme uzdraveni.”
Matouš 8, verše 16-17:
“Když nastal večer, přinesli k němu mnoho posedlých; i vyhnal duchy svým slovem a všechny nemocné uzdravil, aby se naplnilo, co je řečeno ústy proroka Izaiáše: On slabosti naše na sebe vzal a nemoci nesl.”
1. list Petrův 2, verš 24-25:
“On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlnosti. Jeho rány vás uzdravily.”
Jestliže jste již praktikovali službu nemocným a měli určité množství úspěchu, nechte mě vás povzbudit, abyste mluvili Slovo více, a uvidíte ještě větší míru úspěchu.

Dr Steve Ryder (z jeho knihy “The Healing Ways of God”)

5 Comments


  • Budoucí akce