Kdo jsme

Křesťanské společenství ROFC Šumperk je sdružení věřících občanů, kteří se chtějí scházet ke společným setkáním a studiu Božího Slova (Bible). Toto křesťanské společenství je registrováno u ministerstva vnitra České republiky a jeho činnost byla jimi schválena.
Křesťanské společenství ROFC Šumperk bylo založeno australským evangelistou Stevem Ryderem a jeho službou ROFC v roce 1992. Založil také křesťanské společenství i v jiných městech Severní Moravy i v zahraničí.
Cílem křesťanského společenství je, podílet se na šíření poselství Bible a učení Ježíše Krista do všech vrstev společnosti našeho národa.
Křesťanské společenství je otevřeno všem občanům, kteří chtějí poznat Ježíše Krista jako svého osobního Spasitele, následovat učení Božího Slova a aktivně se podílet na činnosti společenství v šíření evangelia ostatním lidem našeho národa.

 

V CO VĚŘÍME?

- Věříme v jednoho Boha – Otec, Syn a Duch Svatý – stvořitele všech věcí.
- Věříme, že Pán Ježíš Kristus, jednorozený Syn Boží, byl počat z Ducha Svatého, narozen z panny Marie, ukřižován, zemřel, byl pohřben, vzkříšen, vzat do nebe a nyní sedí po pravici Boží.
- Věříme, že celá Bible je inspirované Slovo Boží a neomylné pravidlo víry a chování.
- Věříme ve vzkříšení z mrtvých, ve věčné štěstí spasených a věčný trest ztracených.
- Věříme v osobní spasení věřících skrze prolitou krev Ježíše Krista.
- Věříme v posvěcení skrze Slovo Boží a Ducha Svatého, v osobní svatost, čistotu a jednotu srdce a života.
- Věříme v Boží uzdravení skrze víru ve jméno Ježíše Krista, které je zahrnuto ve vykoupení.
- Věříme v křest vodou a Duchem Svatým jako důkaz odlišení od chvíle nového narození.
- Věříme v mluvení jazyky, jak nám Duch Boží dává promlouvat (Sk 2:4). Jsou to dary jako důkaz ovoce Ducha.
- Věříme, že všechny tyto věci jsou pro věřící dostupné.
- Věříme v křesťanskou naději, brzký příchod a osobní návrat Pána Ježíše Krista.
- Věříme v rozšiřování evangelia a v misionářskou práci, která je ve shodě s pověřením křesťanů.

VYZNÁNÍ VÍRY – MODLITBA SPASENÍ

Vyznávám, že věřím v Hospodina – jediného Boha, v Jeho Syna Ježíše Krista, Ducha Svatého. Věřím, že Ježíš přišel na zem, byl ukřižován, zemřel a třetího dne vstal z mrtvých. Věřím v živého Ježíše Krista a přijímám Ho jako svého Pána, Spasitele, Uzdravitele a Přítele. Věřím, že Ježíš zemřel za mé hříchy a daroval mi život věčný.

Přijímám tento život, Jeho pokoj, lásku a radost.

Amen.  • Budoucí akce